Scroll Top

WRAPSTYLE VIỆT NAM

Website building progress

01/03/2023

Đăng ký Hosting
Done

02/03/2023

Trỏ domain về hosting
Loading…

03/03/2023

Cài đặt mã nguồn
Loading…

04 - 12/03/2023

Thiết kế giao diện
Loading…

13 - 20/03/2023

Upload dữ liệu giai đoạn I
Loading…

21/03/2023

Chạy chính thức
Loading…

21 - 30/03/2023

Upload dữ liệu giai đoạn II
Loading…

WRAPSTYLE VIỆT NAM

Website building progress

01/03/2023

Đăng ký Hosting
Done

02/03/2023

Trỏ domain về hosting
Loading…

03/03/2023

Cài đặt mã nguồn
Loading…

04 - 12/03/2023

Thiết kế giao diện
Loading…

13 - 20/03/2023

Upload dữ liệu giai đoạn I
Loading…

21/03/2023

Chạy chính thức
Loading…

21 - 30/03/2023

Upload dữ liệu giai đoạn II
Loading…