horizontal

Scroll bar là thanh cuộn hoặc thanh trượt thường được thấy trên các website hoặc giao diện các ứng dụng….